Jan 25, 2007

Cyberonics Inc.Cyberonics, Inc.
100 Cyberonics Boulevard
Houston, TX 77058-9798 • USA